Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, 2018

Πλάτωνος Πολιτεία 519c- 520a

Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖoν δή;
Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.
Ἔπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν , δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.
Ἀληθῆ, ἔφη · ἐπελαθόμην γάρ.
Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ἀδικήσομεν τοὺς παρἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.

Α. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του χωρίου : « Ἡμέτερον δὴ ἔργον [ ...] ὂν ἄμεινον;».

Μονάδες 10

Β1. Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον », β) « ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν » και γ) « ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν ». Να αναλύσετε το νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του Πλάτωνα .

Μονάδες 15


Β2. Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως », να απαντήσετε με βάση αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα:

α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου; (μονάδες 3)

β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (μονάδες 12)

Μονάδες 15


Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις της στήλης Α , τη σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β:


Στήλη Α                             Στήλη Β

1. Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές σύμφωνα με τον
Γλαύκωνα.
Θρασύμαχο.
Κέφαλο.

2. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων δεν περιλαμβάνει
τη στερεομετρία.
την αρμονική.
τον χορό.

3. Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες είχε δραματικές εξελίξεις, γιατί
γνώρισε τον Πυθαγορισμό .
εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί.
ενεπλάκη στην εμφύλια διαμάχη Δίωνα-Διονυσίου.

4. Οι φύλακες επίκουροι
είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν τις δύο άλλες τάξεις.
επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.
μεριμνούν για την ευδαιμονία
ολόκληρης της πολιτείας .

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας αναλάβει με τη βοήθεια του Δήμου την εξουσία, εγκαθιστά
τη Δημοκρατία.
την Ολιγαρχία.
την Τυραννίδα.

Μονάδες 10


Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία λέξη.)

Στήλη Α                Στήλη Β

ἀφικέσθαι
ανικανοποίητος
εἶπον
αφαιρετικός
ἰδεῖν
ιδέα
μεταδιδόναι
παράδοση

ρήμα
(μονάδες 4)

Β4.β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά , όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της ( πτώση, αριθμό, γένος, βαθμό, μέρος του λόγου ), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο :

«ἀγαθόν», «πόνων», «φαυλότεραι». (μονάδες 6)

Μονάδες 10


ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΑριστοτέλους Ρητορική , Α΄ 1- 2 ( έκδ. του R. Kassel)

Η σχέση ρητορικής και διαλεκτικής

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος 1 τῇ διαλεκτικῇ ˙ ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης 2. Διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν 3 ˙ πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ 4 ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως 5 . Ἐπεὶ δἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ 6 ποιεῖν ˙ διὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπ ὸ ταὐτομάτου , τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι.

1 ἀντίστροφος: ανάλογη. 
2 ἀφωρισμένης : (εδώ) διακριτή. 
3 ἀμφοῖν: γενική δυϊκού αριθμού του ἄμφω: και οι δύο. 
4 εἰκῇ: τυχαία , χωρίς σχέδιο.
5 ἀπὸ ἕξεως: ως αποτέλεσμα άσκησης.
6 ὁδῷ : (εδώ) τρόπος, μέθοδος. 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.

Μονάδες 20


Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ἀφωρισμένης : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική του παθητικού αορίστου

ὑπέχειν : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

πολλῶν : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό

δρῶσιν : τη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή

(μονάδες 4)

Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι»: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους της πρότασης στον άλλο ν αριθμό.

(μονάδες 6)

Μονάδες 10


Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους : τῇ διαλεκτικῇ, ἐξετάζειν , θεωρεῖν, ἔργον .

(μονάδες 4)

Γ3.β. «Ἐπεὶ δἀμφοτέρως ἐνδέχεται »: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδα 1).

(μονάδες 2)

Γ3.γ. « Τῶν μὲν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ

συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως »:  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους.
(μονάδες 4)

Μονάδες 10
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις