Λατινικά, 2015

ΚΕΙΜΕΝΟ
 Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat « Oleum et operam perdidi ».
......................................................................................................
Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum.Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos fidos amīcos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram ».
......................................................................................................
Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum to nsorium quasi unguium resecandōrum causā poposcit eōque velut forte elapse se vulnerāvit. Clamōre deinde ancillārum in cubiculum vocātus Brutus ad eam obiurgandam vēnit, quod tonsōris praeripuisset officium.

Α1.
Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα.
Μονάδες 40

Παρατηρήσεις

Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:
p a r e m : την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
diu : τον συγκριτικό βαθμό
inopes : τη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
hoc : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
quos (το 1ο στο κείμενο) : την αφαιρετική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος
neutris : την ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος
cultellum : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
unguium : την κλητική πληθυντικού αριθμού
se : τη δοτική ενικού αριθμού στο α ́πρόσωπο
eam : τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος
Μονάδες 10
Β1β. «Id exemplum sutōrem quendam incitavit»: να μεταφέρετε τις λέξεις της παραπάνω πρότασης στον άλλον αριθμό.
Μονάδες 5
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
docēret : το σουπίνο στην αφαιρετική
respondēbat : τη δοτική του γερουνδίου
solēbat : τη γενική πληθυντικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος
perdidi : το α ́ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
fit : το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος
cecidērunt : τη δοτική πληθυντικού αριθμού της μετοχής μέλλοντα στο ουδέτερο γένος
fuerint : το γ ́ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα
dixisse : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή
ferunt : το γ΄ γενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
referre : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
interficiendo : το β ́ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
cognovisset : το β ́ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
elapsο : το γ ́ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού
resecandōrum : το γ ́ ενικό πρόσωπο της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή
obiurgandam : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην άλλη φωνή
Μονάδες 15

Γ1α. «vocātus»: να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισαγόμενη με τον χρονικό σύνδεσμο p o s tq u a m (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την εκφορά της  (μονάδες 2).
Μονάδες 3

Γ1β. «Tum intellexi, quos fidos amīcos habuissem»: να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
Μονάδες 3

Γ1γ. «Porcia, Bruti uxor, cultellum tonsorium poposcit »: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, με εξάρτηση από το «Homines dicunt ».
Μονάδες 3

Γ1δ. «quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem» : να αναδιατυπώσετε την πρόταση αντικαθιστώντας το ρήμα ferunt με το ρήμα fertur. Να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές (μονάδες 4)  και να τις αιτιολογήσετε (μονάδες 2).
Μονάδες 6

Γ2α. «Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem»: Να αναδιατυπώσετε την περίοδο αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας πρότασης incitavit με το ρήμα incitat. Να προβείτε στην απαραίτητη αλλαγή (μονάδα 1) και να την αιτιολογήσετε (μονάδες 2).
Μονάδες 3

Γ2β.«Quodsi forte cecidērunt, tum intellegitur» : να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο έτσι ώστε να εκφράζεται αντίθεση προς την πραγματικότητα α) στο παρόν (μονάδες 2) και β) στο παρελθόν (μονάδες 2).
Μονάδες 4

Γ2γ. «Brutus ad eam obiurgandam vēnit »:  να αποδώσετε με τέσσερις τρόπους τον υπογραμμισμένο προσδιορισμό του σκοπού (να μην αποδοθεί με τελική μετοχή).
Μονάδες 8Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις