Λατινικά, 2008

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim −laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo− me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.
………………………………………………………………………………………………
Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium…».
Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τον ίδιο τύπο των παρακάτω λέξεων στον άλλο αριθμό: mihi, corporis, pericula, augur, hac, agmina, militum.
Μονάδες 7

β.Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
bene : τη γενική ενικού του επιθέτου στο αρσενικό γένος στον συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθμό.
excellentes : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς.
omnes cruciatus : την αφαιρετική ενικού.
tantas dimicationes : την αφαιρετική πληθυντικού.
Μονάδες 8

2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
proponebam : την αφαιρετική του σουπίνου.
colendo : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.
conformabam : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα στην παθητική φωνή.
obicere : το απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή.
potui : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού.
noluit : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα.
instaret : τον ίδιο τύπο στην υποτακτική παρακειμένου στην ίδια φωνή.
circumsedisti : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην παθητική φωνή.
Μονάδες 8

β. gerendi : να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους στην ίδια φωνή.
Miniteris : να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων.
Μονάδες 7

3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: colendo, excellentes, mortis, parvi, obicere, solus, augur, Sullae, quibus, hostem.
Μονάδες 10

β. licet mortem miniteris: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον συντακτικό ρόλο, τον τρόπο εισαγωγής και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς.
Μονάδες 5

4.α. administrandi rem publicam: να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να διευκρινίσετε αν η έλξη είναι υποχρεωτική ή όχι.
Μονάδες 6

β. Solus Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αφού τον εξαρτήσετε από το: Cicero dixit...
Μονάδες 6

γ. quas ego mihi proponebam: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις