Λατινικά, 2007

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria».
……………………………………………………………………………………………………
Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Romā Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde in Asiam abiit. Postea Plato quidam Sardianus, cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit.
Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
quod : αιτιατική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος
pomis : αιτιατική πληθυντικού αριθμού
idem : αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος
nostri : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό, στο ίδιο γένος
servus : αφαιρετική πληθυντικού αριθμού
tibi : αφαιρετική ενικού αριθμού τρίτου προσώπου
menses : γενική πληθυντικού αριθμού
litteris : ονομαστική πτώση στον ίδιο αριθμό
hominem : κλητική πτώση ενικού και γενική πληθυντικού αριθμού.
Μονάδες 10
β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω επίθετα:
meliora : το αντίστοιχο επίρρημα στους τρεις βαθμούς
matura : τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς
libero : την αιτιατική και αφαιρετική ενικού στο ουδέτερο γένος συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού.
Μονάδες 5

2.α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
dixit : αφαιρετική γερουνδίου
esse : β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του μέλλοντα
scripsisset : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του μέλλοντα της ίδιας φωνής (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)
videri : απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή
fugit : β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική του παρατατικού και στην προστακτική ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται
cognovisset : ονομαστική πτώση ενικού αριθμού αρσενικού γένους του γερουνδιακού
comprehendit : απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή
tradidit : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής.
Μονάδες 9

β. nascuntur : Να γράψετε όλες τις μετοχές του ρήματος στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού αρσενικού γένους.
abiit : Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο).
Μονάδες 6

3.α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.
id : είναι ................ στο ................
me : είναι ................ στο ................
fore : είναι ................ στο ................
servus : είναι ................ στο ................
Romā : είναι ................ στο ................
menses : είναι ................ στο ................
fugitivum : είναι ................ στο ................
Μονάδες 7 

β. • quae scripsisset, • cum eum fugitivum ... cognovisset: Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων (μονάδες 2), τον τρόπο εισαγωγής τους (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 4).
Μονάδες 8

4.α. Plato quidam Sardianus hominem comprehendit: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 5

β. Licinus servus Athenas fugit et in Asiam abiit: Να μετατρέψετε τις παραπάνω προτάσεις σε πλάγιο λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από τη φράση Cicero dixit.
Μονάδες 6

γ. Tu hominem tradidisti: Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
Μονάδες 4


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις