Λατινικά, 2003

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:
 Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
………………………………………………………………………………………………………
Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Nοli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.
Μονάδες 40

Β. Παρατηρήσεις
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:
iure: τη δοτική και την αιτιατική ενικού αριθµού.
civitati: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού αριθµού.
hominem: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθµού.
scelus: τη δοτική ενικού και την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού.
recuperatio: την αιτιατική και την αφαιρετική ενικού αριθµού.
Μονάδες 5

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω αντωνυµίες:
is: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθµού στο γένος που βρίσκεται.
 quibus: τη δοτική ενικού και την ονοµαστική πληθυντικού αριθµού στο θηλυκό γένος.
hoc: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθµού στο γένος που βρίσκεται.
Μονάδες 6

γ. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε στα κενά του τους
τύπους που ζητούνται (να διατηρηθεί το γένος, ο αριθµός και η πτώση).
Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
parvi
 gratius
Μονάδες 4

2.α. secutus est: Να γράψετε την υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και αριθµό σε όλους τους χρόνους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείµενο).
Μονάδες 5

β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήµατα:
 recepit: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται.
dedit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
 dicitur: το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.
 rediit: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή.
 investiga: την αφαιρετική πτώση του σουπίνου.
 mitte: τα απαρέµφατα ενεστώτα και µέλλοντα στην παθητική φωνή.
 deduc: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται.
 noli: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειµένου.
 possit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής υπερσυντελίκου.
Μονάδες 10

3.α. dictator, is, civitati, Romam, Epheso, preti:  Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παραπάνω λέξεις των κειµένων που σας δόθηκαν.
Μονάδες 6

β. ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi:  Να αναγνωρίσετε την παραπάνω δευτερεύουσα πρόταση και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της.
Μονάδες 5

γ. Noli spectare: Να εκφράσετε την απαγόρευση µε τον άλλο τρόπο.
Μονάδες 4

4 α. Noli spectare quanti homo sit: Για τη δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου να δηλώσετε το είδος της, να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της και να τη µεταφέρετε στον ευθύ λόγο.
Μονάδες 9

β. Tu hominem investiga: Να µετατρέψετε την πρόταση αυτή σε βουλητική εξαρτώµενη από τη φράση Cicero illum monebat (= ο Κικέρων συµβούλευε εκείνον).
Μονάδες 6


Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις