Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, 2017


ΟΜ ΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιε χόμε νο των ακό λου θων όρων:
α.         Εκλεκτικοί
β.       Στρατιωτικός Σύ νδε σμος
γ.       Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγή ς

Μονάδες 15


ΘΕΜΑ Α2
Να αντιστοιχίσετε σωστά τα γράμματα (διπλωματικές πράξεις ) της στήλης Α  με τους αριθμούς (ρυθμίσεις) της στήλης Β ( περισσεύει ένα στοιχείο από τ η στήλη Β):

ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β

α. Συνθήκη του Λονδίνου (1913)
1.
Παραχώρηση στην Ελλάδα της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία

β. Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)
2.
Παραίτηση του σουλτάνου από όλα τα δικαιώματά του στην Κρήτη

γ. Συνθήκη του Νεϊγύ (1919 )
3.
Εξαίρεση από τη ν αντα λλα γή
των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης

δ. Συνθήκη των Σεβρών (1920)
4.
Αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υπο χρ εώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

ε. Συμφωνία της Άγκυρας (1930)
5.
Υπ αγωγή της πε ριοχής της Σμύρνης σε ελλη νική διοίκηση για πέντε χρό νια

6.
Τερματισμός των Βαλκανικών πολέμων


Μονάδες 10

ΘΕΜ Α Β1
α.      Ποια ήτα ν τα χαρακτηριστικά των κομμάτων κατά το  τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και πώς ήταν οργανωμένη η βάση τους ; (μονάδες 7)
β.    Με ποια κριτήρια επιλέγονταν οι υποψήφιοι βουλευτές και ποια ήταν η κοινωνική τους προ έλευση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ; (μονάδες 6)

Μονάδες 13ΘΕΜ Α Β2
α.      Γιατί η  Επιτροπή Αποκαταστάσε ως Προσφύ γων ( ΕΑ Π) έδωσ ε προτεραιότητα στη γεωργία; (μονάδε ς 6)
β.    Για ποιους λόγους προτιμήθηκαν η Μακεδονία και  η  Δυτική Θράκη για την ε γκατάσταση τ ων προσ φύγων ; ονάδε ς 6 )

Μονάδες 12


ΟΜ ΑΔΑ ΔΕ ΥΤΕΡ Η
ΘΕΜ Α Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από  τα  κείμενα  που σας δί νο νται , ν α α ναφερθείτε :
α. στις διεθνείς εξελίξεις του  1908 που  επηρέασα ν  την  πορεία  του Κρητικού Ζητήματος (μονάδες 4 ) και στις σχετικές αντιδράσεις των Κρητών, (μονάδε ς 8)
β. στις αντιδράσεις των Με γάλων Δυνάμεων και της Οθωμανική ς Αυτοκρατορίας (Τουρκίας) που προκάλεσα ν οι ενέργειες των Κρητών. (μονάδες 13)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Χειρό γραφη προ κήρυξη του Ε λευ θε ρίο υ Βενιζέλου :
Τρίτη μεσονύκτιον 22 Σεπτεμβρίου 1908 Αγαπητοί συμπατριώται,
Της Βουλγαρίας α νακηρυ χθείσης εις Βασίλειον, ανάγκη αμέσως αύριον να κηρύξωμε ν και ημείς την ένωσιν. Παραλάβατε όσους περισσοτέρους δύνασθε αόπλους και έλθετε αύριον εις Χανιά έως τας 2 μ. μ.
Ζήτω το Έθνος, ζήτω η ένωσις.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Διάγγε λμα της Κ υβε ρνήσεως της Κρή τη ς :

Προς τον Λαόν της Κρήτης 
Αγαπητοί συμπατριώται,
Ιερό ν καθήκο ν επέ βαλε ν και εις τον λαό ν και εις την κυβέρνησι ν να λύσωσι και το ν τελευταίον δεσμό ν τ ον κωλύο ντα  τη ν  πλήρη  α νεξαρτησίαν της αγαπητή ς μας πατρίδος και να κηρύξωμεν  την ένωσιν τη ς Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος. Τα κωλύματα, άτιναπαρενεβάλλον το μέχρι τούδε εις την αγαθήν θέλησιν των Προστατίδων Δυνάμεων, [... ] ήρθησαν εντελώς, διότι από  προχθές  ο  τηλέγραφος  μας  ανήγγελεν  ότι  η  μεν Βουλγαρία ανε κηρύ χθη εις α νεξ άρτητο ν Βασίλειον, η δε Βοσ νί α και Ερζεγοβί νη προσαρτάται εις τη ν Α υστροουγγα ρία ν. [...]
Εναπόκειται ήδη εις πάντας ημάς να δείξωμεν ότι είμεθα άξιοι του μεγάλου επιτελεσθέντος βήματος, τηρούντες μετά ζήλου την δημοσίαν τάξιν και περιφρουρούντες μετά πατρικής μερίμνης τα συμφέροντα τ ων συμπατριωτών μας Μουσουλμά νων.
Έχομεν ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Κρητικός Λαός, ο οποίος εις τας κρισίμους περιστάσεις ανεφάνη πάντοτε πιστός εκτελεστής του καθήκοντός του δεν θα υστερήση σήμερον τούτου.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Το Ενω τικό Ψή φισμ α της Κ υβε ρνή σεως της Κρή της :
Η Κυβέρ νησις της Κρήτης, διερμη νε ύουσα το  α να λλοίωτο ν  φρό νημ α του Κρητικού Λαού , κηρύσσει την ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής μετά της Ελλάδος, όπως μετ’ αυτής αποτελέση αδιαίρετον και αδιάσπαστο ν Συ ντα γματικόν Βασίλειον. [...]
Εντέλλεται εις τας Αρχά ς της νήσου, όπως, συμφ ώνως τω Ψη φίσματι τούτω, εξακολουθή σωσι ν’ ασ κώσι τα καθήκο ντα της υπη ρεσίας των.
Εγέ νετο ε ν Χα νίοις τη 24 η Σεπτεμβρίου 1908 .

Σ τ έ λ λ α Κ . Α λ ι γ ι ζ ά κ η , Η ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή π ρ ο κ ή ρ υ ξ η τ η ς 2 2 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1 9 0 8 , Σ υ μ β ο λ ή σ τ η ν Κ ρ η τ ι κ ή Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ τ η ς Α υ τ ο ν ο μ ί α ς , Α θ ή ν α 1 9 8 2 , σ . 71 κ α ι 89 - 9 0 , σ τ ο Θ έ μ α τ α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς , Γ ΄ Λ υ κ ε ί ο υ , β ι β λ ί ο κ α θ η γ η τ ή .


ΚΕΙΜΕΝΟ Δ

Η α ντίδραση τ ων π ροστάτιδων Δυ νάμ εων απέ να ντι στη ν επα ναστατική πρωτοβουλία του κρητικού λαού δε ν ήτα ν από λυτα αρ νητική. Οι τέσσερι ς κυβερνήσεις, μετά από ολιγοήμερες διαβουλεύσεις,  έσπευδαν  να τονίσουν ότι «δεν θα απείχον του να αποβλέψουν μετ ευμενείας προς την συ ζήτησιν του ζητήματος τούτου μετά της Τουρκίας, εάν η τάξις διατηρηθή εν  τη  νήσω  και εξ ασφαλισθή η προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού ». [...] Ο ι Νεότουρκοι εθνικιστές, μετά την αναγκαστική υποχώρηση απέναντι στη Βουλγαρία (: ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην Αυστρο - Ουγγαρία (:προσ άρτηση της Βοσ νία ς -Ερ ζεγοβί νης), αναζητούσα ν σ τη ματαίωση της ενωτικής λύσεως το έρεισμα μιας πρώτης διπλωματική ς επιτυχίας. [... ] Πίσ ω από τη ν παράτ αση των διαπρα γμ ατεύσεων  δε ν  ήτα ν πλέον δύσκολο να διαφανεί η επιφυλακτικότητα αρχικά και η  υπαναχώρηση στη συνέ χεια των προστάτιδων Δυ νά μεων. Σ’ αυτό ακ ρ ιβώς το σημείο, η Τουρκία έκρινε σκόπιμο να ζητήσει και την πλήρη διευκρίνιση των ευρωπαϊκών προθέσεων. [... ]
Η ουσιαστική εντούτοις απεμπόληση της  διαπραγματευτικής διαδικασίας με άμεσο στόχο την ένωση δεν ανέστειλε την εφαρμογή της αποφάσεως των Δυνάμεων να αποσύρουν από τη Μεγαλόνησο τα υπόλοιπα στρατεύματά τους. [...] Στις 30 Ιουνίου οι εκπρόσωποι των Δυνάμεων συνόδευαν τη ν επαναβεβαίωση της 24ης Ιουλίου 1909 σαν ημέρα αποχωρήσεως των τελευταίων αγημάτων τους, με την  εξαγγελία της σταθερής τους προθέσεως να προστατεύσουν, αν παραστεί ανάγκη, τη μουσουλμανική μειονότητα και να δια φυλάξου ν πιστά την έννομη τάξη και τα επικυριαρχικά δικαιώματα του σουλτάνου.

* Τ ο κ ε ί μ ε ν ο α π ο δ ό θ η κ ε σ τ ο μ ο ν ο τ ο ν ι κ ό , δ ι α τ η ρ ή θ η κ ε ό μ ω ς η ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ .

Κ .  Σ β ο λ ό π ο υ λ ο ς ,  « Η  Κ ρ η τ ι κ ή  Π ο λ ι τ ε ί α  α π ό  τ ο   1 8 9 9  ω ς  τ ο   1 9 0 9 » ,   σ τ ο  Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Έ θ ν ο υ ς , τ ό μ . Ι Δ ΄ , Ε κ δ ο τ ι κ ή Α θ η ν ώ ν , Α θ ή να 1 9 7 7 , σ . 214 - 215 .


ΘΕΜΑ Δ1

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και το ν πί νακα που σα ς δί νο ντ αι , να αναφε ρθείτε :
α.      στην εξέλιξη των ναυτικών κέντρων από τη δεκαετία 1821 -1830 έως το 1870, (μο νάδε ς 1 3)
β.    στην περίπτωση της Σύρου και στους λόγους ανάπτυξής της κατά την ίδια περίοδο. (μονά δες 1 2)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[...] Στην διάρκεια της Επαναστάσεως είχε καταστραφή μεγάλο ποσοστό των πλοίων, α λλά έ νας  ισ χυρός  πυρή νας  περ ισώθηκε.  Α ν  και  η Ύδρα και οι Σπέτσες είχαν χάσει αντίστοιχα τα 78% και 50% του εμπορικού τους ναυτικού, στο τέλος του αγώνα  η  πρώτη  διέθετε  ακόμη  100  πλοία συνολικής χωρητικότητας 10.240 τόννων και οι Σπέτσες είχαν 50 πλοία 10.324 τόννων, όλα από 30 τόννους και πάνω. Με την αποκατάσταση της ειρήνης ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία σε πολλά νησιά και λιμάνια η ναυπηγική έγινε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του νεοσύστατου κράτους. [. ..]
Μετά την Επανάσταση, η Σύρος και αργότερα ο Πειραιάς  έγιναν  τα κύρια εμπορικά κέντρα με τα πιο δραστήρια ναυπηγεία.  Από  το  1827 μέχρι το 1834 ναυπηγήθη κα ν στη ν Σύ ρο πά νω από 260 π λοία.

* Τ ο κ ε ί μ ε ν ο α π ο δ ό θ η κ ε σ τ ο μ ο ν ο τ ο ν ι κ ό , δ ι α τ η ρ ή θ η κ ε ό μ ω ς η ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ .

Γ . Λ ε ο ν τ α ρ ί τ η ς , Ε λ λ η ν ι κ ή ε μ π ο ρ ι κ ή ν α υ τ ι λ ί α , Ε . Μ . Ν . Ε . Μ ν ή μ ω ν, Α θ ή να 1 9 8 1 , σ . 62 - 63 .


ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Σε κύριο ναυτιλιακό κέντρο της δυτικής Ελλάδας αναδεικνύεται η μικρή κωμόπολη σφηνωμένη σε μια γωνιά των βόρειων ακτών του Κορι νθιακού κόλπου, το Γαλαξίδι. Πραγματοποιώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή οικονομική άνθηση, το Γαλαξίδι, μέσα σε μία τριακονταετία, μεταξύ 1840 και 1870, πενταπλασιάζει το στόλο του. Το 1870, τη χρονιά της κορύφωσής του, διαθέτει 320 μεγάλα ιστιοφόρα και σχεδόν προκαλεί την αδιαμφισβήτητη κυρίαρχο του Αιγαίου, τη Σύρο, η οποία την ίδια χρονιά διαθέτει 700 ιστιοφόρα. Αποτελεί το κύριο ναυπηγικό κέντρο της δυτικής Ελλάδας και στηρίζει όλη του την ευημερία στην παραγωγή και εκμετάλλευση ιστιοφόρων.

ΠΙΝΑΚΑ Σ: Ελλην ικ ά ναυτικά κέ ντρα με ποντο πόρα φο ρτηγά ιστιο φόρα


1840
1870
Γαλαξίδι
64
319
Σύρος
90
700
Σπέτσες
26
211
Ύδ ρα
24
119
Πειραιάς
1
49

Τ ζ ε λ ί να Χ α ρ λ α ύ τ η ,  « Ν α υ τ ι λ ί α » ,  σ τ ο  Κ .  Κ ω σ τ ή ς   Σ .  Π ε τ μ ε ζ ά ς  ( ε π ι μ . ) ,  Η  α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς τ ο ν 1 9 ο α ι ώ ν α , Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α , Α θ ή να 20 0 6 , σ . 4 3 8 κ α ι 4 3 7 .


ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Το διαμετακομιστικό εμπόριο αποτέλεσε την πρώτιστη οικονομική δραστηριότητα στη Σύρο σε όλη την περίοδο της ακμής της. Σπουδαία συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο της πόλης είχα ν και οι εισαγωγές,  οι οποίες σαφώς  υπερτερούσα ν  σημαντικά  των εξαγωγών που πραγματοποιού ντα ν από του ς συρια νού ς εμπό ρους. Σ την ουσία η Σύρο ς υπήρξε αφενός η αγορά διοχέτευσης των δυτικών και ανατολικών προϊόντων προς την Ανατολή και τη Δύση αντίστοιχα και αφετέρου ο τόπος εισόδου των εξωτερικών αγαθ ών π ρος τη ν ελλη νι κή ενδο χώρα. [...] Το  εμπόρευμα που είχε παραγγελθεί από τον ερμουπολίτη έμπορο ερχόταν στη Σύρο για να κατατεθεί στην α ποθήκη διαμετακόμισ ης (t ransit ).
Το ναυπηγείο της πόλης ήταν ένας από τους ζωτικότερους τομείς της τοπικής οικονομίας. Η πλούσια δραστηριότητά του οφείλεται στην παρουσία των ψαριανών και χίων ναυπηγών. [...] Στο πλευρό τους είχαν έ να πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, το ο ποίο παρείχε ειδικευμένη εργασία . [ .. .] Το συνολικά εργ αζόμενο π ροσωπικό του ναυπηγείου α νέρχο ντα ν σε πά νω από 1.000 άτομα. [...] Α ν υπολογίσουμε ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της  Ερμούπολης  το  1850 ήταν 7.650 άτομα,   τότε   ο   αριθμός   των απασχολούμενων στο ναυπηγείο της πόλης υποδεικνύει τη μεγάλη σπουδαιότητα που είχαν οι ναυπηγικές εργασίες στη Σύρο . [...]

Β . Κ α ρ δ ά σ η ς , « Η Σ ύ ρ ο ς σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ ι τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ » , σ τ ο Γ . Β . Δ ε ρ τ ι λ ή ς - Κ . Κ ω σ τ ή ς ( ε π ι μ . ) , Θ έ μ α τ α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς ( 1 8 ο ς 2 0 ό ς α ι ώ ν α ς ) , Α ν τ . Ν . Σ ά κ κ ο υ λ α , Α θ ή ν α , 1991 , σ . 3 2 9 , 3 2 5 κ α ι 3 32 .
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις