My iTutoring - Ιδιαίτερα Μαθήματα

My iTutoring - Ιδιαίτερα Μαθήματα Εξατομικευμένη Υποστήριξη σε μαθητές και ενήλικες Ιωάννης Κ. Τζωρτζακάκης TESOL, BA, BA (Hons), MA, MSc.| ΑΦΜ: 104927229, ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κόκκινος Πύργος, 70200 Πιστοποιημένος για κατ’ οίκον διδασκαλία καθηγητής, Φιλόλογος (ΠΕ02) και Αγγλικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (57806/2016). Με επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εγγεγραμμένος στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (148851/Δ5/30-12-05).
Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Κόκκινο Πύργο; Ναι ! Private lessons (home-based and / or online) ! 
Ενδιαφέρεστε για:
Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία της ΤέχνηςΙδιαίτερα Μαθήματα Φιλολογικών Μαθημάτων (Γυμνασίου και Λυκείου); Προετοιμασία για Πανελλήνιες; Αγγλικά για ΕνήλικεςΕνδιαφέρεστε για Αγγλικά για Ενήλικες; Όλα τα διπλώματα. Όλα τα επίπεδα.Αγγλικά για τον Τουρισμό; Αγγλικά για τις επαγγελματικές σας ανάγκες;Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς;  Greek for foreignersAre you a …
News and Updates / Νέες Αναρτήσεις

LECTIO ΧΧV: Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine

LECTIO ΧΧV: ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ


Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
Άσκηση Ι

Να εντοπιστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου, να χαρακτηριστούν και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής και εκφοράς τους.

Άσκηση ΙΙ
Να αναλυθεί η υπογραμμισμένη μετοχή σε πρόταση:
Cato ostendens patribus inquit.

Άσκηση ΙΙΙ
decerptam esse Carthagine: να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση (στάση σε τόπο) αντικαθιστώντας το Carthagine με τον κατάλληλο τύπο των Roma, Athenae, Italia

Άσκηση ΙV
Cavere debetis periculum: Να τρέψετε την σύνταξη σε παθητική (με παθητική περιφραστική συζυγία)

Άσκηση V
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus inquit: Να ξαναγράψετε την περίοδο δυο φορές. Την πρώτη, αφού τρέψετε την α΄κύρια πρόταση σε χρονική εισαγόμενη με το cum τον ιστορικό- διηγηματικό, που να δηλώνει το προτερόχρονο, και τη δεύτερη αφού τρέψετε την χρονική πρόταση σε μετοχή.

Άσκηση VI
Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται σε παρένθεση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας:
1. Noli………………… (decerpere, decerpseris) ficum ex arbore
2. …………….. (Afferre, Affer) in curiam ficum ………(quam, quod) …………………………..(in Africa, Africae) decerpsisti
3. Ne ……………………….. (confidere, confisi sitis) viribus amicorum
4. Cum Cato ……………….. (ostenderit, ostendisset) ficum, nemo respondit.

Άσκηση VIΙ
Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους αντίστοιχους τύπους των επιθέτων και των επιρρημάτων στους άλλους 2 βαθμούς:
ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
recentem


prope


nimia

extremo

Άσκηση VIΙΙ
Ο υποθετικός λόγος του κειμένου στον ευθύ λόγο θα ήταν:  Υπόθεση:nisi vos ipsi patriae consulueritis (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα). Απόδοση: nemo patriae consulet (οριστική μέλλοντα) [1ο είδος, ανοιχτή υπόθεση]. Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο στα άλλα είδη.

Άσκηση ΙΧ
Cum omnes recentem esse dixissent: να αναδιατυπώσετε την πρόταση ώστε να έχει μόνο χρονική σημασία

Άσκηση Χ
ante tertium diem: να αναδιατυπώσετε τον προσδιορισμό του χρόνου ώστε να αποδίδει τις ακόλουθες σημασίες
α) μετά από τρεις ημέρες [δυο τρόποι] 
β)την τρίτη ημέρα

Άσκηση XΙ
Να εντοπιστεί ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος του κειμένου να μεταφερθεί στον ευθύ και να αναγνωριστεί.

Άσκηση ΧΙΙ
Να μετατραπεί η παρακάτω πρόταση από πλάγιο λόγο σε ευθύ: Cum omnes recentem esse dixissent.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Άσκηση Ι.

Τα ρήματα ignoro (1), respondeo (2), impono (3), aperio (4) να κλιθούν στην προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και στις δυο φωνές.

Άσκηση ΙΙ.
Να γραφούν οι τύποι της προστακτικής που ζητούνται: 
everto: το γ’ ενικό προστακτικής μέλλοντα Ε.Φ. 
recipio: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ. 
do: το γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα Ε.Φ. 
caveo: το β’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα Ε.Φ.
scio: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.
tutor: το β’ ενικό προστακτικής μέλλοντα
sum: το γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
dico: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.
sentio: το β’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα Ε.Φ.
cognosco: το β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα Π.Φ.
loquor: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα
adficio: το β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.
habeo: το γ’ ενικό προστακτικής μέλλοντα Π.Φ.
affero: το β’ ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.
venio: το γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα Ε.Φ.

Άσκηση ΙΙΙ.
Να συμπληρωθούν τα κενά με το σωστό τύπο της προστακτικής.
1. (Tu) ……………………. epistulam ad Ciceronem (defero)
2. (Vos) ……………………. Capitolium (deleo)
3. (Vos) ……………………. rem publicam (gero)
4. (Illi) ……………………. pacem (tutor)!
5. (Vos) ……………………. verbis antiquiorum (utor)
6. (Tu) ……………………. piscatoriam naviculam (conduco)
Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Popular Posts

Congratulations - Συγχαρητήρια !

Greek Language Course and Holidays in Crete

Book your ECCE and ECPE Screening Tests

Ταχύρυθμα Εντατικά Μαθήματα Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς και Ειδικούς Σκοπούς

My iTutoring - Ιδιαίτερα Μαθήματα

My iTutoring live on Google Play Store

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, 2018

Νεοελληνική Γλώσσα, 2018

Subjects / Θέματα

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

Show more

My iTutoring App