Θουκυδίδης, Ἱστοριῶν VII, 61 (2012)

Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καί τῶν ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μέν ἀγών ὁ μέλλων ὁμοίως κοινός ἅπασιν ἔσται περί τε σωτηρίας καί πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἤ τοῖς πολεμίοις· ἤν γάρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τήν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν.  ἀθυμεῖν δέ οὐ χρή οὐδέ πάσχειν ὅπερ oἱ ἀπειρότατοι  τῶν ἀνθρώπων, οἵ τοῖς ἀγῶσι  σφαλέντες ἔπειτα  διά παντός την ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁμοίαν ταῖς  συμφοραῖς ἔχουσιν.  ἀλλ’ ὅσοι τε  Ἀθηναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καί ὅσοι τῶν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.
Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἀγὼν: την αιτιατική πληθυντικού
ναυσίν: την κλητική ενικού
ὅπερ: τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
πρώτοις: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
σφαλέντες: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
κρατήσωμεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
ἐπιδεῖν: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πάσχειν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
ἔχουσιν: το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
μνήσθητε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου.
Μονάδες 10

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
στρατιῶται, τῳ, ἀθυμεῖν, τῶν ἀνθρώπων, ταῖς ξυμφοραῖς, τῶν παραλόγων (μονάδες 6).

Γ3β. «ἢν κρατήσωμεν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν»: να μεταφέρετε το παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο τρόπους) εξαρτώντας το από τη φράση «Ὁ Νικίας εἶπεν» (μονάδες 4).

Μονάδες 10Popular Posts / Δημοφιλείς Αναρτήσεις